Czym jest program Horyzont Europa?

Program Horyzont Europa stanowi serce europejskiego przedsięwzięcia naukowego i innowacyjnego, otwierając nowe horyzonty dla badaczy, przedsiębiorców i społeczeństw w całej Unii Europejskiej i poza nią. Jego ambitny cel, jakim jest wzmocnienie pozycji Europy jako globalnego lidera w dziedzinie badań i innowacji, jest realizowany poprzez największy w historii budżet przeznaczony na badania naukowe oraz rozwój technologii. Dzięki szerokiemu zakresowi działań, Horyzont Europa ma na celu adresowanie kluczowych wyzwań społecznych, wspieranie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a także promowanie doskonałości w nauce. To kompleksowy program, który integruje naukę, innowacje i społeczeństwo, aby sprostać nie tylko obecnym, ale i przyszłym wyzwaniom.

Struktura i filary programu horyzont europa

Program Horyzont Europa jest zbudowany w oparciu o trzy główne filary, które obejmują szeroki zakres działań badawczych i innowacyjnych:

– Filar I: Doskonała baza naukowa – ma za zadanie wzmacnianie i rozszerzanie doskonałości unijnej bazy naukowej poprzez wsparcie czołowych naukowców i projektów badawczych.
– Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – koncentruje się na wykorzystaniu nauki i innowacji do rozwiązywania kluczowych wyzwań społecznych i gospodarczych, poprzez kształtowanie klastrów tematycznych.
– Filar III: Innowacyjna Europa – wspiera najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia, MŚP i startupy, mające potencjał stania się liderami w swoich dziedzinach dzięki nowatorskim rozwiązaniom.

Budżet i finansowanie projektów

Program Horyzont Europa dysponuje imponującym budżetem wynoszącym ponad 95 mld euro. Zapewnia on nie tylko kontynuację supportu dla badań naukowych i innowacyjnych projektów, ale także wprowadza nowe inicjatywy i narzędzia finansowania. Dzięki tym środkom, naukowcy, przedsiębiorcy i organizacje mają szansę na realizację ambitnych projektów, które mogą przynieść realną zmianę w społeczeństwie.

Udział polski i innych krajów

Horyzont Europa jest otwarty na uczestnictwo podmiotów z całego świata, jednak szczególny nacisk kładziony jest na intensyfikację współpracy i udziału krajów członkowskich UE oraz stowarzyszonych. Polska, pozycjonując się jako aktywny uczestnik programu, ma za cel wykorzystać dostępne możliwości do znaczącego podniesienia swojej konkurencyjności naukowej i innowacyjności na forum europejskim.

Globalne wyzwania i cele

Centralnym punktem programu są globalne wyzwania, które wymagają międzynarodowej współpracy i interdyscyplinarnych rozwiązań. Horyzont Europa adresuje tematy takie jak zmiana klimatyczna, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, mobilność zrównoważona, transformacja cyfrowa i społeczna. Jego misje i związane z nimi projekty badawcze mają na celu przyniesienie konkretnych, mierzalnych korzyści dla obywateli i środowiska.

Innowacje i rynek

Filar Innowacyjna Europa dokłada wszelkich starań, aby pomost między światem badań a rynkiem był jak najkrótszy. Program aktywnie wspiera proces komercjalizacji innowacji, umożliwiając przekształcanie wyników badań i prac rozwojowych w gotowe produkty i usługi, które znajdują swoje zastosowanie w życiu codziennym. Inicjatywy takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) są kluczowe w realizacji tych celów.

Współpraca międzynarodowa i rozwój kariery naukowej

Program kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową, otwierając drzwi do globalnych sieci i partnerstw naukowych. Jednocześnie, poprzez wsparcie dla mobilności badaczy i szkoleń, Horyzont Europa znacząco przyczynia się do rozwoju kariery naukowej młodych badaczy i innowatorów, czyniąc Europę atrakcyjnym miejscem do pracy naukowej o międzynarodowym charakterze.